یکی هست که عاشق منه

نگاه که میکنه پلک نمیزنه
تنهاست خودش ولی تنهام نمیزاره
دریا که چیزی نیست
عجب دلی داره خدا
2022/02/21 - 10:13