انسان زمانی تمام عیار. وحدت یافته. آرام. بارور و شادمان می شود که فرایند فردیت کامل گردد ؛ زمانی که خودآگاه و ناخودآگاه او بیاموزند که در آرامش و یکرنگی با هم زندگی کنند و مکمل یکدیگر باشند.
2022/02/21 - 19:08