گوش کن...! جاده صدا می زند از دور قدم های تو را
چشم تو زینت تاریکی نیست...
پلکها را بتکان
کفش به پا کن و بیا
و بیا تا جایی که پر ماه به انگشت تو هشدار دهد
و زمان روی کلوخی بنشیند با تو
پارسایی ست در آنجا که تو را خواهد گفت:
2022/02/27 - 20:44