میانِ آفتاب‌های همیشه
زیباییِ تو
لنگری‌ست ــ
نگاهت
ش
2022/02/27 - 21:01
دیدگاه
-shamim

میانِ آفتاب‌های همیشه
زیباییِ تو
لنگری‌ست ــ
نگاهت
شکستِ ستم‌گری‌ست ــ
و چشمانت با من گفتند
که فردا
روزِ دیگری‌ست.

1400/12/8 - 21:01 ·