لازم نیست یکدیگر را تحمل کنیم،
کافی است همدیگر را قضاوت نکنیم
لازم نیست برای شاد کردن یکدیگر، تلاش کنیم
کافی است به هم آزار نرسانیم
لازم نیست دیگران را اصلاح کنیم
کافی است به عیوب خود بنگریم!

2022/02/27 - 21:34