آنچه شیران را کند روبه مزاج

احتیاج است
احتیاج است
احتیاج
2022/02/28 - 15:06
دیدگاه
majid_f45

عه مزاجش مگه خراب شدهه؟چقدر گفتم شیر سرد بهش نده مزاجش خراب میشه خخخخ

1400/12/9 - 15:09 ·
mehdi1360

خخخخ

1400/12/9 - 15:11 ·
majid_f45

نخند خب الان ایزی لایف از کجا بیارم براش ؟خخخ

1400/12/9 - 15:12 ·
mehdi1360

خخ از دست تو

1400/12/9 - 15:16 ·
majid_f45

عه چرا مگه دست بیچاره بی زبون من کجا رفت باز؟خخخ

1400/12/9 - 15:17 ·
mehdi1360

خخهخ

1400/12/9 - 15:19 ·
majid_f45

اهان داره قلقلک میده معلوم شد خخخخ

1400/12/9 - 15:20 ·
mehdi1360

خخخخخ

1400/12/9 - 15:37 ·
majid_f45

خب پس حله خخخ

1400/12/9 - 15:39 ·
mehdi1360

خخ آره حله

1400/12/9 - 15:40 ·
majid_f45

هل هم خوبه هم نفغ شکمو میگیره وهم عطرش خوبه خخخ

1400/12/9 - 15:40 ·
mehdi1360

خخخ آفرین آقای دکتر

1400/12/9 - 15:45 ·
majid_f45

خواهش میکنم پروفسور خخخ

1400/12/9 - 15:48 ·