ﺭﻭﺯﯼ ﻣﺮﺩﯼ ﻧﺰﺩ ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺍﯼ ﺣﮑﯿﻢ!
ﭼﺮﺍ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﯾﮏ ﮔﻞ ﺭﺯ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯿﻤﯿﺮﺩ ﺭﺍ ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ؟

ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻡ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻧﺪﻩ میشوم ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ؟

ﺣﮑﯿﻢ ﮔﻔﺖ : ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﻡ تو پی ویم بفرستش
2022/03/02 - 14:20
دیدگاه
kati20

{-a105-}

1400/12/11 - 14:35 ·
eryt

عخی عخی یه ایطو حکیم های ما داریم برا خودمون.خخخخ

1400/12/11 - 14:38 ·
kati20

اینا حکیم نیستن که آخوندن{-18-}

1400/12/11 - 14:39 ·
eryt

عخی شوخی نکن از کجا فهمیدی.خخخخ

1400/12/11 - 14:40 ·
kati20

من همه چی دونم{-7-}

1400/12/11 - 14:44 ·
eryt

اره یکی تو می دونی یکی هم دکتر.خخخخ

1400/12/11 - 14:59 ·
kati20

دکترو نمیدونم.. شک دارم .. {-7-}

1400/12/11 - 14:59 ·
eryt

نه بابا تو دیگه کی هستی دست جنتی رو از پشت بستی.خخخخخ

1400/12/11 - 15:11 ·
kati20

{-32-}

1400/12/11 - 15:12 ·
eryt

برم دکتر بگم دوست دختر جنتی هم پیدا شده.خخخخ

1400/12/11 - 15:15 ·
kati20

من دوست دهتر نبیره جنتیم

1400/12/11 - 15:16 ·
eryt

نه بابا تو قبل جنتی هم بودی من شک نداروم.خخخخ

1400/12/11 - 15:16 ·
kati20

{-9-}

1400/12/11 - 15:17 ·
eryt

ینی نبودی اون جزوهای کوچه علی چپی کامل که داشتی برا قبل جنتی هست دکتر خودشم هم چندتا از صفحه هاش نداشته.خخخخ

1400/12/11 - 15:20 ·