همه آدم ها دوست دارن کنار یه نفر

بچه بشن، لوس بازی کنن، قهر کنن، ناز کنن
چهل سالشونم بشه باز ممکنه پیش اون یه نفر بچه بشن و حتی اخم اون یک نفر هم
دلخورشون کنه...
آدمه دیگه... نازک دله!
اگه دوسش داری باید مواظبِ دلش باشی...
باید بچه بازی ها و دلخوری هاشو به جون بخری... نه اینکه تردش کنی2022/03/03 - 17:54