می‌گفت هر وقت تردید کردی که باید بمونی یا بری، تکلیف روشنه، باید بری.
آدمیزاد همیشه ته دلش می‌دونه باید بره یا بمونه؛ فقط بعضی وقتا که می‌دونه باید بره، تردید می‌کنه بین موندن و رفتن.
شاید بخاطر حرمت‌ها، خاطره‌ها، حس‌های قدیمی و خیلی چیزای دیگه.

2022/03/04 - 10:03 در اریا
پیوست عکس:
photo_2022-03-04_09-59-49.jpg
photo_2022-03-04_09-59-49.jpg · 720x834px, 45KB