اگر دیدی کسی از تنهاییاش...
لذه می بره بدون راز قشنگی...
تودلش داره...
اگر تونستی حریم این تنهایی رابشکنی...
بدون تو از رازش قشنگ تری...
2022/03/05 - 19:34