من به بیماری

پشیمان از گذشته
و
ناامید از آینده

مبتلا شده ام
2022/03/06 - 00:11
پیوست عکس:
64fffa9cbd1642f874d2e8e68f9b13e1.jpg
64fffa9cbd1642f874d2e8e68f9b13e1.jpg · 340x510px, 34KB