در این پایان سال آرزو میکنم

خوشی تو رو رها نکنه
غم و غصه تو رو صدا نکنه
تو رو از دل اونی که
دلش با توست
حضرت دوست جدا نکنه

2022/03/07 - 10:14