چقدر عبرت در این عروسک هاست، و ما از عروسک کمتریم …
آن ها مرده بودند و زندگی می کردند، ما زندگی می کنیم و مرده ایم …
2022/03/08 - 10:06
پیوست عکس:
1359824748253004_large.jpg
1359824748253004_large.jpg · 422x457px, 34KB
دیدگاه
mehdi1360

خخخ بابا چقدر با سلیقه ای اخه حتی تو عروسک خوشگلترین رو انتخاب میکنی

1400/12/17 - 10:07 ·
majid_f45

شوخی نکن مگه میشه خوشگلتر از تو باشه خخخ

1400/12/17 - 10:11 ·
mehdi1360

خخخ خوب که نه واقعیته خخخخخ شوخی کردم ولی جدی از انتخابهای عکسات خوشم میاد

1400/12/17 - 10:20 ·
majid_f45

لطف داری مهربانو

1400/12/17 - 10:40 ·
mehdi1360

خواهش میکنم مهر اقا

1400/12/17 - 10:42 ·
majid_f45

غوربانعلیم خخخ

1400/12/17 - 10:44 ·
mehdi1360

خخخخ

1400/12/17 - 10:46 ·
majid_f45

نخند خب یکم بربری زیاد خوردم صبح خخخ

1400/12/17 - 10:47 ·
mehdi1360

خخخخخ بقول فامیل اقوووو نگوووووو

1400/12/17 - 10:53 ·
majid_f45

چی شد؟مگه مورچه گازت گرفت خخخ

1400/12/17 - 10:56 ·
mehdi1360

خخخ نه بیرون بودم

1400/12/17 - 13:07 ·
majid_f45

اخی یخ کردی؟خب گفتم کاپشن منو بپوش گوش نکردی خخخ

1400/12/17 - 13:11 ·
mehdi1360

خخخخخ خووو ندادی دیگه

1400/12/17 - 13:20 ·
mehdi1360

تو هم بیا کاری نداره که

1400/12/17 - 13:45 ·
majid_f45

دست شما درد نکنه خوبه انداختم رو شونه هات وانداختی گفتی هنوز پیر پیر نشدم خخخ

1400/12/17 - 14:00 ·
majid_f45

کجا بیام؟نکنه داری گولم میزنی!!؟خخخ

1400/12/17 - 14:00 ·
mehdi1360

خخخ نه بوخودای مجید

1400/12/17 - 14:03 ·
majid_f45

خودیهای مجید هم رفتن مجید ولباساش خخخ

1400/12/17 - 14:05 ·
mehdi1360

خخخخخ

1400/12/17 - 14:07 ·
majid_f45

کیف میکنی منم تنهام الهی که تنها نمونی هیچوقت خخخ

1400/12/17 - 14:17 ·
mehdi1360

خخخ منم مثل خودتم

1400/12/17 - 14:25 ·
majid_f45

خالی نبند تو کجا عین منی من زشت خشن قوی تو زیبا ونرم ولطیف ؟خخخخخخ

1400/12/17 - 14:27 ·
mehdi1360

خخخ نه تنها بودن رو میگم

1400/12/17 - 14:30 ·
majid_f45

الهی.تو رو هم تنها گذاشتن؟شیشه شیر وپوشک هم گذاشتن برات؟خخخ

1400/12/17 - 14:31 ·
mehdi1360

آله خخ

1400/12/17 - 15:04 ·
majid_f45

خب پس حله برو شیرتو بخورم منم بستنیشومیخورم که خوشمزه تره خخخ

1400/12/17 - 15:10 ·
mehdi1360

خخخخ باشه

1400/12/17 - 15:11 ·
majid_f45

افرین دختر خوب .جیش هم داشتی صدام کن نبودم همونجا رها کن خخخخ

1400/12/17 - 15:14 ·
mehdi1360

خخخ دیوونه

1400/12/17 - 15:31 ·
majid_f45

دیگه چرا!!؟خخخخ

1400/12/18 - 08:48 ·
mehdi1360

خخخخ خوو ادم رو دیوونه میکنی دیگه

1400/12/18 - 08:50 ·
majid_f45

خب ادم دیوونه بشه چه ربطی به تو داره که از تبار حوایی؟خخخ

1400/12/18 - 09:03 ·
mehdi1360

خخخخ دیدی گفتم با تو حرف زدن یعنی روانه تیمارستان شدن

1400/12/18 - 09:06 ·
majid_f45

عه داری میری ملاقاتی اوناییکه فرستادی تیمارستان!!؟ کمپوت بگیر بزار دلشون خوش بشه خخخخ

1400/12/18 - 09:21 ·
mehdi1360

خخخ اره

1400/12/18 - 09:33 ·
majid_f45

خدا خیرت مهربانو خخخ

1400/12/18 - 09:36 ·
mehdi1360

تو هم خیرت بده یه در دنیا هزار در آخرت اقووو

1400/12/18 - 09:37 ·
majid_f45

فعلا که خدا منو خیراتی داده ولی ملت دیگه خرما دوست ندارن خخخ

1400/12/18 - 09:45 ·
mehdi1360

خخخخخ خدا نکنه

1400/12/18 - 10:06 ·
majid_f45

چرا؟خخخ

1400/12/18 - 11:12 ·
mehdi1360

خخخخخ

1400/12/18 - 11:14 ·