به سلامتی کفتری که

دلش نمیاد روی
بوم همسایه بشینه
که مبادا صاحبش ناراحت شه
2022/03/08 - 14:07