از حرف مردم درس بگیر..
ولی هیچوفت با حرف مردم زندگی نکن...
جوری خوب باش که اگه کسیتکت کرد..
به خودش ظلم کرده باشه...
همیشه با هم سن خودت بگرد..
کوچیکتر کوچیکت می کنه و بزرگتر تحقیر...
پادشاه جهنم خودت باش...
نه کارگر بهشت دیگران...
2022/03/08 - 23:55