ین چهار تا قانون روهمیشه یادت باشه...
قانون اول:هیچ وقت برای عشق و محبت گدایی نکن..
قانون دوم:کسی که دوست داشته باشه خودش میمونه..
پس التماس کردن اشتباهه...
قانون سوم:همیشه راستشو بگو حتی اگه به قیمت از دست دادنش باشه...
قانون چهارم:منت کشی ممنوع خوشش بیاد ..خودش میاد
2022/03/09 - 00:24
دیدگاه
saeed37

این قوانین این دوره زمونه اعتبار نداره

1400/12/18 - 01:18 ·
-shamim

نظرتون محترم ..{-35-}

1400/12/18 - 01:25 ·
saeed37

واقعیت گفتم
خواهشمندم

1400/12/18 - 01:28 ·
-shamim

{-35-}

1400/12/18 - 01:32 ·
saeed37

خودم گلم شبنم خانوم
{maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1400/12/18 - 01:36 ·
-shamim

منم خودم گل بودم برا خودم فرستادم{-7-}

1400/12/18 - 17:22 ·
saeed37

{-2-}{-33-}{-2-}{-27-}

1400/12/18 - 16:55 ·