روی پیشونی خیلیامون باید بنویسن..

این ادم ویران شده از دور قشنگ است...
2022/03/09 - 00:33