زنان بخوبی مردان میتوانند اسرار را حفظ کنند ولی به یکدیگر میگویند تا در حفظ آن شریک باشند.
2022/03/09 - 11:45 در دوستان قدیمی نایس فان