زن دوست داشتن نصفه نیمه نمیفهمد


یک زن را یا باید پرستید...

یا به حال خود رها کرد...

2022/03/09 - 14:05 در دوستان قدیمی نایس فان