زن
موجود پیچیده ای نیست،
اگر برای شناختنش بجای غریزه
از احساست
2022/03/09 - 14:21