اصلا به اینجای اسفند که می رسد، باید بزنی سر شانه خودت، که این همه فکر و خیال و دوندگی را رها کن!
بیا برویم نفس بکشیم؛ بوی بهار می آید.
هرچند که هیچ‌کس هم نمی داند، به این روزها که می رسیم، چرا کارها بیشتر میشود و استرس سرازیر. ولی باید بزنی سر شانه‌ خودت، که هرسال که حرص خوردی چه شد وکجای‌دنیا را گرفتی بیا برویم کمی نفس بکشیم، می دانی، اصلا همه مزه بهار به روزهای قبل از آمدنش است. به بویش، به آفتابش‌ که هنوز رمق ندارد.خودش لطفی‌دارد و انتظار آمدنش‌ لطفی دیگر..
آخ آخ که چقدر میشود از بهار نوشت..
همه‌ چیز را کنار بگذار؛ بیا برویم کمی نفس بکشیم؛
بوی بهار می آید!
2022/03/09 - 19:34