میگن کسایی که مشروب بخورن...
میرن جهنم....
جهنمی که ادماش مست باشن...
از دنیایی که ادماش پست باشن....
خیلی بهتره......
2022/03/10 - 18:42