عجب مردمی داریم....
نه دردت را میفهمند......
نه حالت را ....
با این حال باب دلشان......
در موردت قضاوت می کنند...
2022/03/10 - 18:56