می گویند ادم های خوب به بهشت می روند...
اما من می گویم.....
ادم های خوب هرجا که باشند...
ان جا بهشت است
2022/03/10 - 19:13

باز نشر توسط