هروقت دیدی داری

خشمگین میشی ...... ورزش کن
اضطراب داری......در لحظه زندگی کن
خسته هستی......عمیق بخواب
افسرده شدی.......چند دقیقه برو بیرون
به خودت شک داری ......تواناییهات رو بنویس

2022/03/10 - 20:07