تمومش کن

تا دیر وقت خوابیدن رو
تنبلی برای ورزش نکردن رو
از دست دادن فرصتها رو
گوش کردن به اخبار منفی رو
بیش از حد فکر کردن رو
تلف کردن زندگیت رو
2022/03/10 - 20:46