من شکوفایی گل های امیدم را در رویاها می بینم

و ندایی که به من می گوید :” گرچه شب تاریک است دل قوی دار سحر نزدیک است.”

2022/03/11 - 15:21