همیشگی باش خب!

یک مشترکِ در دسترس
یکی که توی هر مناسبت کنارم باشد،
که زود به زود دلش برایم تنگ شود
زیاد اهلِ عاشقی نباش
از رُمانتیک بازی سر در نیاور
فقط یک -نفر اولی- بمان
گاهی دنیا را به هم بریز برای آرامشم!
همانی شو که فهمیدن دوست داشتن‌هایش خیلی بلد بودن نخواهد
یکی که آمده بماند، یکی که آمده نرود.2022/03/12 - 11:42