••
میگويند فردا بهتر خواهد شد ،
مگر امروز فرداى ديروز نيست ...!

2022/03/12 - 21:27 در دوستان قدیمی نایس فان