••
وجود داشتن
چه احساسِ پیچیده ای است!!!

2022/03/12 - 22:22 در دوستان قدیمی نایس فان