‌وقتی نیازشون بر طرف بشه،
شخصیتشونم عوض میشه!

2022/03/15 - 17:32
دیدگاه
roza5

ینی چه این الان تکه بوددیقأ...!!!

1400/12/24 - 17:48 ·
farhad74

نه بدون مخاطب هست تمامی پستام

1400/12/24 - 17:49 ·
roza5

مگ قراربودمخاطب داشت باشه...!!!

1400/12/24 - 19:34 ·
farhad74

نه اصلا

1400/12/24 - 19:47 ·
roza5

آهان

1400/12/25 - 13:45 ·
farhad74

{-29-}

1400/12/25 - 14:15 ·
roza5

{-15-}

1400/12/25 - 14:18 ·
farhad74

{-15-}

1400/12/25 - 14:41 ·
roza5

{-35-}{-35-}{-35-}

1400/12/25 - 15:17 ·
farhad74

{-35-}

1400/12/25 - 15:24 ·