آدمها هرچقدر بزرگتر میشوند
دلشان بیشتر بغل میخواهد!
حتى بیشتر از وقتى که کودک بودند
2022/03/16 - 09:22
پیوست عکس:
1512057347830383_large.jpg
1512057347830383_large.jpg · 400x500px, 112KB