خیلی از ما بدهکاریم به یکدیگر به تمام دوستت دارم های ناگفته ای

که پشت دیوار غرورمان ماند و آنها را بلعیدیم تا نشان دهیم که

منطقی هستیم …

2022/03/16 - 14:42