...

2022/03/17 - 09:25
پیوست عکس:
Screenshot_۲۰۲۲۰۳۱۷-۰۹۱۵۳۶_Rubika.jpg
Screenshot_۲۰۲۲۰۳۱۷-۰۹۱۵۳۶_Rubika.jpg · 720x1280px, 358KB
دیدگاه
yasi

چقد قشنگ{-41-} اینجا کولر روشن کردیم زهره{-11-}

1400/12/26 - 10:01 ·
z923931302

سلام یاسی جون خوبی عزیزم {-26-}
فدات اینجا کلا سفید پوش شده فکر کنم 5 سانت باریده باشه {-41-}
عععع چه زود گرم شده اونجا {-29-}

1400/12/26 - 10:15 ·
yasi

سلام گلم قربونت خوبم تو خوبی؟ کم پیدایی
اوعه پس خوب باریده پایدار باشه {-41-}
اره خیلی امسال زود گرم شد

1400/12/26 - 10:20 ·
z923931302

فدات منم خوبم یکم گرفتار بودم ولی دیگه هستم گلم {-26-}
اره این داخل شهره 5 سانت رو کوه ها بیشتر هم باریده

1400/12/26 - 10:21 ·
yasi

همیشه خوب و عالی باشی{-41-} خوشحالم که هستی جات خالی بود عزیزم{-23-}
جای منم لذت ببر ازش{-a171-}

1400/12/26 - 10:24 ·
z923931302

{-a96-}{-a96-}{-41-}فدات شم دلم واستون تنگ شده بود خواهری {-23-}
چشم حتما {-a96-}

1400/12/26 - 10:30 ·
-extraordinary-

برف{-a171-}
کجا برف اومده{-a149-}

1400/12/26 - 10:34 ·
z923931302

سلام نگین جون خوبی عزیزم {-26-}
جات خالی بجنورد اومده {-41-}

1400/12/26 - 10:36 ·
-extraordinary-

سلام زهره جون
فدات
کم پیدایی{-41-}
خوشبگذره حسابی{-a137-}

1400/12/26 - 10:37 ·
yasi

{-23-}{-49-} عزیزی زهره جون

1400/12/26 - 10:39 ·
z923931302

{-41-}خدانکنه عزیزم
هستم که {-26-}
فدات شم الهی همه خوش باشن {-29-}

1400/12/26 - 10:40 ·
yasi

نگین خودت هم کم پیدا شدی {-39-}

1400/12/26 - 10:40 ·
z923931302

{-41-}قربونت یاسی جونم {-23-}

1400/12/26 - 10:40 ·
-extraordinary-

خدانکنه
فدات{-41-}

1400/12/26 - 10:42 ·
z923931302

{-41-}{-23-}

1400/12/26 - 10:43 ·
-extraordinary-

هستم یاسی{-33-}
امارمو داریا{-18-}

1400/12/26 - 10:43 ·
yasi

خدا نکنه زهره جون{-41-}

1400/12/26 - 10:44 ·
z923931302

{-a153-}{-a153-}

1400/12/26 - 10:45 ·
yasi

نگین مامور مخفی سایتم لو ندی {-7-}غیبت زیاد داشتی{-18-}

1400/12/26 - 10:45 ·
-extraordinary-

جریمه هم میشم مامورجون؟{-33-}
غیبتام موجه{-33-}

1400/12/26 - 10:47 ·
yasi

جریمه بستگی داره چقد موجه باشن{-18-}

1400/12/26 - 10:49 ·
-extraordinary-

{-30-} درس موجه؟

1400/12/26 - 10:54 ·
yasi

آره آره خیلی موجه{-1-}
منتظرم موفق بشی شیرینی ازت بگیرم جای جریمه{-41-}

1400/12/26 - 10:58 ·
-extraordinary-

{-33-}{-41-}چششششم

1400/12/26 - 11:04 ·
yasi

{-41-}{-23-}

1400/12/26 - 11:08 ·