آنچه آدمی را والا می کند مدت احساس های والا در اوست نه شدت آن احساس ها .
2022/03/19 - 11:20 در دوستان قدیمی نایس فان