این سیگار که در دست من است می سوزد و صدایش در نمی آید ؛ درست مثل خود من …
2022/03/19 - 14:24