شايد اشتباه من
اين بود كه نگذاشتم
هيچ وقت دلش برايم تنگ شود
هميشه بودم،آنقدر كه بودنم...
ديگر به چشم نيامد.

2022/03/20 - 21:33