در دنیا کسانی موفق می شوند

که به انتظار دیگران ننشینند و همه چیز
را از خود بخواهند!


2022/03/23 - 01:27