‏کجای راهو اشتباه رفتم که وقتی لازم بود لاشی باشم
گوسفند بودم ؟
2022/03/23 - 13:55