در این هیاهوی خلق که پُتک بر آرامش ات میزند دلم پیاده رویی میخواهد
, بارانی!
دست خودم را بگیرم برویم صحبت کنان تا انتهای گریستنِ آخرین ابرِ زندگی!
نفرین به.
2022/03/26 - 12:56 در دوستان قدیمی نایس فان