چرا یکی را برای دزدیدن تکه نانی به زندان میبرن و سالها در آنجا نان مجانی بهش میدن! ان دیگری که روح وجسم یکی را نابود کرده در اغوش دیگری پناه میدن؟ این چه دنیایی است؟
2022/03/26 - 14:05 در دوستان قدیمی نایس فان