همیشه یک نفر پشتِ
شلوغیهای خیالت هست
که مدام دوستت دارد
که مدام دلتنگِ توست
و تو مدام بی خبری

2022/03/26 - 14:16