‏اونی که میدونه
از چی ناراحت میشی وتکرارش میکنه،
شاید بار اول دوم اشتباهش باشه ولی بار سوم و چهارم انتخابشه. ‏
پس تو‌هم‌سعی‌کن بار اول‌دوم حرص بخوری
بار سوم چهارم بیخیالش بشی.

2022/03/26 - 19:37