صدای خنده های تو

مثل افتادن تکه های یخ
توی لیوان بهار نارنج هست
بخند میخوام گلویی تازه کنم
2022/03/27 - 10:28