در میان دست هایش عشق پیدا می شود زیر باران نگاهش نسترن وا می شود
با عبور واژه ها از گوشه ی لب های نازش مهربانی های قلبش خوب معنا می شود…
2022/03/29 - 10:45 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
1520250345336713_large.jpg
1520250345336713_large.jpg · 467x500px, 144KB