میگفت اهلِ دزدی نیستم ؛
اما میدزدم نگاه تمام مردم شهر را
که مبادا کسی ، غیر من نگاهت بُکند..!
افسوس که دلش را دزدیدن وروح خرد شده اش را کف خیابان رها کردن....
2022/03/29 - 14:32