من میفهمم چه میگویی حتی اگر …
حرفی نزده باشی !تو تکه ای از وجود مَنی
مگر میشود آدمی از وجود خودشبی خبر باشد ؟!
2022/03/29 - 14:38