من تکه ای از پازل خـــــداوندم بی هدف آفریده نشده ام که
بی هدف زندگی کنم می دانم آفریدگـــــاری دارم که همیـــــشه بوده
همیـــــشه هست رهایم نمی کند و تنهایم نمی گذارد…
2022/03/30 - 11:51 در دوستان قدیمی نایس فان