بدی عاشق آدمهای اشتباهی شدن میدونی چیه ؟
باعث میشه تو برای همیشه چشمت رو تمام موقعیت های درست زندگیت ببندی ، حتی اونهایی که میتونستن یه روز ، مهم ترین دلیل خوشبختیت بشن .
2022/04/01 - 21:20