خوشبخت ترین
مخلوق خواهی بود
اگرامروزت را
آنچنان زندگی کنی
2022/04/03 - 10:28
دیدگاه
sarzaminman101

خوشبخت ترین
مخلوق خواهی بود
اگرامروزت را
آنچنان زندگی کنی
که گویی نه فردایی
وجود داردبرای دلهره
و نه گذشته ای برای حسرت

1401/01/14 - 10:28 ·